خانواده شهید مهدی باکری هرگونه حمایت از کاندیداها را تکذیب کرد

بالا