غیبتی که یکی را به بهشت و دیگری را به جهنم می‌برد

بالا