چقدر از عمرمان در خواب ،حمام، دستشویی و ترافیک می‌گذرد

بالا