از سوتی اکانت فیک، خدمات پهلوی در به فنا دادن تا خشنوت وحشتناک جماعت اغتشاشگر

سوتی کاربر و دارید لامصب تو کاربریت باید زن باشه این و بذارید. اکانت‌های فیک زیاده حواستون باشه…      قسمت‌هایی از ایران که پهلوی به فنا داده.          خشونت این جماعت… 

بیشتر