غذا و نذری دادن در روز غدیر برابر غذا دادن به یک میلیون پیامبر !